Riječ načelnika

Općina Čađavica kao jedinica lokalne samouprave obavlja niz poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a odnose se poglavito na prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, uređenje naselja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.

Svojim projektima općinska vlast nastoji stvoriti povoljno okruženje za razvoj gospodarstva, prvenstveno poljoprivrede i prehrambene industrije kroz obiteljska gospodarstva, obrte i trgovačka društva.

Općina Čađavica je pod posebnom državnom skrbi, što znači da su joj dostupna sredstva iz raznih izvora – od državnog proračuna do međunarodnih fondova – kojima se osigurava novac za razne projekte.
Osnovna pretpostavka za osiguranje tih sredstava je kvalitetna priprema potrebne prostorno – planske dokumentacije i kvalitetno pripremljeni projekti koji se nominiraju na razne natječaje. Za sve infrastrukturne objekte treba pribaviti potrebne dozvole i suglasnosti. Te aktivnposti općinska uprava provodi kontinuirano već dugi niz godina.

Najznačajnije investicije koje se trenutačno provode obuhvaćaju izgradnju vodoopskrbnog sustava, modernizaciju cesta, izgradnju kanalizacijske mreže, nogostupa i javne rasvjete.

Najviše sredstava ulaže se u kapitalne projekte izgradnje komunalne infrastrukture. Među njima su najznačajniji rekonstrukcija i modernizacija državne ceste D-34 Slatina – Čađavica i izgradnja dijela nogostupa koja se provodi iz programa Betterment.

Nastavljeni su i radovi na projektu vodoopskrbe Slavonska Podravina koji obuhvaća izgradnju magistralnog i sekundarnih cjevovoda, a sustavno se provodi već nekoliko godina i financira iz sredstava Svjetske banke i Hrvatskih voda.
Uz vodoopskrbu usko je vezana izgradnja sustava odvodnje i kojom je izgrađeno prvih 2.800 metara kanalizacije u Čađavici.

U proteklih nekoliko godina svjedoci smo čestih poplava u kojima najviše stradavaju poljoprivredna gospodarstva. Kako bismo osigurali kvalitetniju obranu od poplava u suradnji s Hrvatskim vodama izvršeni su radovi na podizanju nasipa na kanalima Gornja Branjinska i Profesor Bela.

U sklopu izgradnje i održavanja infrastrukture valja spomenuti i izgradnju dječjih igrališta u Šaševu, Zvonimirovcu i Čađavačkom Lugu kao i adaptaciju i održavanje mjesnih domova i popravak poljskih putova.

Za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i prehrambene industrije, koji čine temelj čađavačkog gospodarstva, najvažniji su programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i izgradnja proizvodo – poslovnih zona.
Kako bi povećala broj zaposlenih, općinska vlast nastoji stvoriti što bolje uvjete za svekoliki gospodarski oporavak postojećih gospodarstava i realizaciju novih projekata. U cilju što kvalitetnijeg gospodarskog napretka izrađujemo i sveobuhvatnu strategiju kojom bismo željeli pomoći poduzetnicima u njihovim projektima.

Za poduzetničke projekte općina je pripremila dvije industrijske zone: Čađavica i Vraneševci.
Veliku mogućnost vidimo i u razvoju seoskog turizma za što, zahvaljujući prirodnim i resursima i kulturnom nasljeđu, Čađavica ima velike potencijale.
Oni su osobito vezani uz netaknutu prirodu uz rijeku Dravu , bogata ribolovna i lovna područja i prepoznatljiv ruralni ambijent.

U okviru društvenih djelatnosti općinska vlast provodi programe brige o djeci i mladima – nagrađuje svako novorođeno dijete, uredila je prostor za provođenje predškolskog programa Male škole, stipendira studente i sufinancira prijevoz učenika srednjih škola. Značajna se sredstva ulažu u rad sportskih klubova koji obuhvaćaju velik broj mladih. Posebno smo ponosni na uspjehe Ženskog nogometnog kluba.

Općina financijski potpomaže rad Vatrogasne zajednice i rad drugih nevladinih organizacija među kojima su najaktivnije: Udruga slavonskih uzgajivača hladnokrvih konja, Stočarsko-ratarska udruga, športsko-ribolovne i lovačke udruge i moto klub.

U sklopu socijalnih programa najznačajniji su projekti pomoći u kući osobama s invaliditetom i starim i nemoćnim osobama što ih već nekoliko godina provodimo u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom iz Slatine i slatinskim gradskim društvom Crvenog križa.

Mirko Rončević

Propisi:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10- pročišćeni tekst, i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14.01.2014.),
 • Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN- Međunarodni ugovori 14/97 i 4/08),
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – pročišćeni tekst (Narodne novine 19/91, 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/09,36/09150/11144/1219/13,
 • Zakon o lokalnim izborima NN 144/12,
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – ZFJLP(R)S Narodne novine, br. 117/93; 92/94; 69/97; 33/00; 73/00; 127/00; 59/01; 107/01; 117/01, 150/02; 147/03; 132/06; 26/07 – odluka Ustavnog suda RH, 73/08,
 • Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08,  36/09, 119/14),
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08, 46/10-ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/2008, 61/2011),
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),

Općina Čađavica sastoji se od 10 naselja. Broj ljudi i kuća prema naselju možete vidjeti u slijedećoj tablici.

RB MJESTO LJUDI KUĆE
1. Čađavica 681 257
2. Čađavački Lug 277 102
3. Donje Bazije 147 55
4. Ilmindvor 52 23
5. Noskovačka Dubrava 59 23
6. Noskovci 193 72
7. Starin 75 34
8. Šaševo 112 36
9. Vraneševci 149 51
10. Zvonimirovac 252 107

UKUPNO

1997

760

 

Skip to content