OBAVIJEST O UPISU DJECE U VRTIĆ, PEDAGOŠKA GODINA 2022.-2023.

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022. / 2023.

U DJEČJI VRTIĆ „LIPA“ ČAĐAVICA

Matični odjel Čađavica

Područni odjel Veliki Rastovac

Područni odjel Čačinci

 

 

Pozivamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci.

 

Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primati će se od 12.5.2022.  godine do 31.5.2022. godine svakog radnog dana u vremenu od 08,00 h do 14,30 h.

Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić može se donijeti osobno ili poslati poštom na adresu dječjeg vrtića: Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a Čađavica ili na e-mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com.

 

Obrasce možete preuzeti u prostoru Općina Čađavica, Crnac i Čačinci.

 

Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama                      www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/, https://www.opcina-crnac.hr/ i

https://cacinci.hr/

 

Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:

– Za svu djecu koja će pohađati Matični odjel Čađavica od navršene 1 godine života do polaska u školu

– za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Čačinci od navršene 1 godine života do polaska u školu

– Za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Veliki Rastovac od navršene 3. godine života do polaska u školu.

 

 1. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

  OSNOVNI DOKUMENTI:
  • zahtjev za upis
  • rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) – preslika

 • uvjerenje o prebivalištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
  • dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
 • ispunjen inicijalni obrazac

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

 1. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata- Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti
 2. Dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog roditelja- Potvrda poslodavca o zasnovanom radnom odnosu
 3. Dijete čiji su roditelji redoviti studenti -Potvrda visokog učilišta
 4. Dijete iz obitelji s troje ili više djece- Rodni listovi za svako dijete
 5. Dijete u udomiteljskim obiteljima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
 6. Dijete u godini prije polaska u školu- Izvod iz matične knjige rođenih
 7. Dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
 8. Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje- Potvrda Centra za socijalnu skrb
 9. Dijete korisnika doplatka za djecu- Preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru.
Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

 

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem
sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica.

Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/ , https://cacinci.hr/ i https://www.opcina-crnac.hr/

 

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.
Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

Nakon provedenog upisnog postupka, Dječji će vrtić obaviti inicijalni razgovor s roditeljima djece, o čemu će roditelji biti telefonski obaviješteni.

 

 

DJEČJI VRTIĆ „LIPA“ ČAĐAVICA

 

 

KLASA: 601-02/22-01/01

URBROJ: 2189-93/22-01/13

 

Čađavica, 12. svibnja 2022.

 

OBAVIJEST O UPISU DJECE U VRTIĆ, PEDAGOŠKA GODINA 2022.-2023.

Skip to content