JAVNI natječaj za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2023. godinu

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26115) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/22 ) Načelnik Općine Čađavica, 27. siječnja 2023. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2023. godinu

 

Općina Čađavica, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podriku projektima/programima koji doprinose razvoju sporta na podrudju Općine Čađavica.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 33.000,00 EUR-a.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 28. veljače 2023. godine.

Svaka udruga moie prijaviti I ugovoriti više projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2023. godine.

lsta udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja djeluje na podruiju općine Čađavica, koja je programski usmjerena na rad u području društvenih djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija I vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu Neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Čađavica, kao davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prijave trebaju obvezno sadržavati:

1, lspunjen, ovjeren i potpisan obrazac opisa programa ili projekta (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica , (www.opcina-cadjavica.hr)

  1. lspunjen, ovjeren i potpisan obrazac proraduna programa ili projekta (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica , (www.opcina-cadjavica.hr)
  2. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica , (www.opcina-cadjavica.hr)
  3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica , (www.opcina-cadjavica.hr)
  4. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta, ako je primjenjivo (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica , (www.opcina-cadjavica.hr)
  5. lzvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajuaeg registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge
  6. lspis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
  7. Za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg lzvještaja o prihodma i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva I primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima iizdacima za prethodnu kalendarsku godinu.

Dokumentacija iz toike 1. do 6. treba biti potpisana iovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

 

II.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje javnih potreba u Općini Čađavica za 2023. godinu.

Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Čađavica (www.opcina-cadjavica.hr).

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentaciie popunjavaiu se putem računala te šalju u papirnatom obliku.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu: OPĆINA ČAĐAVICA KOLODVORSKA 33523 ČAĐAVICA uz napomenu:

Prijava na javni natječaj za financiranje javnih potreba općine Čađavica za 2023. godinu.

 

III.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2023. godinu.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj se mogu postaviti isključivo elektronskim pute, maslanjem upita na adredu elektronske pošte: opcina@opcina-cadjavica.hr .

 

U Čađavici, 27. siječnja 2023. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirko Rončević

 

U nastavku :

Natječaj s obrascima

Natjecaj-za-financiranje-javnih-potreba-Opcine-Cadavica-za-2023.-godinu

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 2023.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2023.

Obrazac Izjave o partnerstvu 2023.

Obrazac opisa programa ili projekta 2023 Obrazac opisnog izvješća za 2023.

Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta 2023.

Obrazac za objavu javnog natječaja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac životopisa 2023.

Opci-OBRAZAC-PRORACUNA-PROJEKTA-2023

Skip to content