Javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Čađavica u 2024. godini

Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Čađavica („Službeni glasnik“ broj  8/09.) Odbor za priznanja Općine Čađavica objavljuje

JAVNI POZIV
za
podnošenje prijedloga za dodjelu

javnih priznanja Općine Čađavica u 2024. godini

 

 1. Javna priznanja Općine Čađavica su:
 • Povelja o proglašenju počasnim građaninom Općine Čađavica

Počasnim građaninom Općine Čađavica može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja  i ugleda Općine Čađavica, njezinih odnosa s drugim općinama u zemlji i inozemstvu, te za razvoj Općine Čađavica ili pojedinih njegovih djelatnosti

 • Zlatna plaketa

Zlatna Plaketa dodjeljuje se domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za iznimna postignuća akcije i doprinose u kontinuiranom dugogodišnjem radu u oblasti, gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog općeg društvenog značaja za razvitak, ugled i promidžbu Općine Čađavica.

 • Srebrna plaketa

Srebrna plaketa dodjeljuje se domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za iznimna postignuća akcije i doprinose u kontinuiranom dugogodišnjem radu u oblasti, gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog općeg društvenog značaja za razvitak, ugled i promidžbu Općine Čađavica, za proteklo jednogodišnje razdoblje.

 • Zahvalnica

Zahvalnica Općine Čađavica domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za zasluge u oblastima društvenih i javnih djelatnosti od posebnog društvenog interesa za Općinu Čađavica.

 

 1. Prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Općine Čađavica mogu dati:
 • Općinski načelnik,
 • Najmanje pet vijećnika Općinskog vijeća

Prijedloge za dodjelu ostalih priznanja mogu podnijeti:

 • Općinski načelnik i upravno tijelo općine Čađavica
 • Vijećnik općinskog vijeća
 • Poduzeća i druge pravne osobe
 • Udruge građana,
 • vjerske zajednice
 • humanitarne organizacije
 • članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja
 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku ( na propisanom obrascu ) Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Čađavica, a mora obavezno sadržavati:
 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja inicijative
 • ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe za koju se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja
 • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi inicijativa sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja
 • životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje
 1. Obrazac za podnošenje prijedloga, nalazi se u prilogu  i čini sastavni dio ovog Javnog poziva, a može se skinuti sa web stranice Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr ili podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica.
 2. Nepravodobne i nepotpune inicijative neće biti razmatrane.
 3. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 14. lipnja 2024. godine, a dostavljaju se poštom ili osobno na adresu Općina Čađavica, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica s naznakom „JAVNA PRIZNANJA U 2024. g.“

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA

ODBOR ZA PRIZNANJA

 

Javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Čađavica u 2024. godini

Skip to content