OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – VODITELJ PROJEKTA

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III”, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0122 od 21. prosinca 2022. godine i članka 29., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica, objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

”ZAŽELI 3 – OPĆINA ČAĐAVICA”

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Čađavica za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ” ZAŽELI 3 – OPĆINA ČAĐAVICA” – Voditelj projekta.

 1. Broj traženih osoba:1
 2. Vrsta zaposlenja:zapošljavanje na određeno vrijeme, do najviše 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme:puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada:područje Općine Čađavica
 5. Opis poslova: – koordiniranje provedbe Projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i svim njegovim dodacima te Sporazumu o partnerstvu zaključenom između Općine Čađavica i partnera u Projektu, praćenje postizanja rezultata i koordinacija projektnih aktivnosti, izrada svih potrebnih narativnih i financijskih izvještaja u obliku i rokovima podnošenja utvrđenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, pisanje projektnih aplikacija u skladu s propozicijama fondova, Administracija i praćenje.
 6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 • srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata
 1. Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:
 • Prijavu na natječaj – ispunjen i vlastoručno potpisan (Obrazac prijave moguće preuzeti na web stranici općine Čađavica opcina-cadjavica.hr ili u prostorijama Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica),
  • Životopis,
  • Presliku osobne iskaznice,
  • Presliku dokaza o najvišoj završenoj školi
  • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:  Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – ZAŽELI 3 – OPĆINA ČAĐAVICA“.

Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Čađavica, www.opcina-cadjavica.hr .

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca – www.opcina-cadjavica.hr  .

 

OPĆINA ČAĐAVICA

Prijava-na-natječaj-ZAŽELI 3 – OPĆINA ČAĐAVICA- voditelj

 

Skip to content