Savjetovanje – Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Čađavica

Na web stranicama Općine Čađavica objavljen je prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Čađavica te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.

 

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23),  kojeg je Hrvatski sabor donio 28. rujna 2023. godine, ukinut je prirez porezu na dohodak kao jedan od poreza koje su, temeljem dosadašnjih odredbi Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22) mogle uvesti jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine). Istoga dana donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 114/23), kojim su, pored ostalog, slijedom navedenog ukidanja prireza porezu na dohodak ukinute i odredbe dosadašnjeg Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22), kojima je bilo propisano da se porez na dohodak uvećava za iznos prireza porezu na dohodak.

 

Odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) – dalje: Zakon, gradovima i općinama omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim), a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinica lokalne samouprave.

 

Navedene zakonske izmjene donesene radi povećanja fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave u poreznim prihodima, kakvu ima većina zemalja u svijetu, pri čemu će lokalne jedinice moći samostalno, svojim odlukama, upravljati visinom poreznih stopa za godišnje dohotke koje ostvaruju fizičke osobe, a što je u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Prema navedenoj Povelji najmanje dio prihoda lokalnih jedinica mora proizlaziti iz poreza i naknada, stope kojih, u granicama utvrđenim Zakonom, određuju same lokalne jedinice.

Slijedom navedenog, člankom 19. a Zakona propisano je da visine poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, pri čemu općine nižu stopu propisuju u granicama od 15% do 22% te višu stopu u granicama od 25% do 33%. Sukladno odredbi članka 38. stavka 2. navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, jedinice lokalne samouprave, pa tako i općina Čađavica, dužne su navedenu odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak donijeti i objaviti do kraja 2023. godine, pri čemu sama odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

Pored ukidanja prireza porezu na dohodak, Zakonom su u odnosu na godišnje dohotke utvrđene i slijedeće promjene:

  • povećan je iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka sa sadašnjih 530,90 eura na 560,00 eura (povećanje za 5,5%) te su povećani iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu (povećanje u prosjeku za 27,7%) te invalidnost (povećanje u prosjeku za 19,5%),
  • povećanje iznosa mjesečne porezne osnovice na koju se obračunava niža stopa poreza (sada je niža stopa 20%) sa sadašnjih 3.981,69 eura na 4.200,00 eura (povećanje za 5,5%), odnosno povećanje godišnje porezne osnovice s 47.780,28 eura na 50.400,00 eura.

Citiranim promjenama smanjit će se porezno opterećenje i povećati neto primanja odnosno raspoloživi dohodak poreznih obveznika.

Rok za podnošenje prijedloga je do 20. studenog 2023. godine do 11.00h. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem i na elektroničku adresu: opcina@opcina-cadjavica.hr

 

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Čađavica.

 

Temeljem predložene Odluke te predloženih izmjena i dopuna po provedenom Savjetovanju, sastaviti će se konačni prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Čađavica i iste uputiti na donošenje Općinskom vijeću Općine Čađavica.

 

Slijedom navedenog, načelnik općine Čađavica predlaže da stope poreza na dohodak ostanu nepromijenjene u odnosu na sadašnje, odnosno da se visina niže porezne stope propiše u iznosu od 20% te visina više porezne stope u iznosu od 25%.

 

Prijedlog-Odluka-o-visini-poreznih-stopa-godisnjeg-poreza-na-dohodak-na-podrucju-Opcine-Čađavica

Skip to content