JAVNI POZIV za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta „ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)“

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ br. 1/19., 2/19., 1/21. i 2/21.), a u svezi sa Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Odluka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0573 od 18.03.2024. godine za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije, općinski načelnik Općine Čađavica, objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA
ZAŽELI  ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)“

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju Općini Čađavica odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573) (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama (65 i više godina) u svakodnevnom životu i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnosti sudjelovanja u projektu u kojem će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
  • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka,  organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu  potpore i podrške starijim osobama na  podnošenje prijava za iskaz interesa za uključivanje u predmetni projekt.

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

1) Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

2) Izjavu o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno objavljenom uz Javni poziv)

3) Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

4) Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave *(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 25.03.2024. do popunjenosti (70 korisnika).

Prijave se mogu podnositi cijelo vrijeme trajanja provedbe projekta ZAŽELI  ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573), odnosno do 18.03.2027. godine, kako bi se u tijekom provedbe projekta  prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

 

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati na adresi

(radnim danom od 7:00h do 15:00 sati)

Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica

ili putem e-mail adrese: opcina@opcina-cadjavica.hr

 

Dodatne informacije vezane uz projekt možete dobiti putem telefona 033/544-254 ili putem e-mail adrese opcina@opcina-cadjavica.hr

 

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja potencijalnih korisnik/ca koji ispunjavaju uvjete u projektu Zaželi-prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01., kodni broj: SF.3.4.11.01.0573, „ZAŽELI  ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4“ te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije automatski uključen u predmetni projekt. Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini.

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

 

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0573, „ZAŽELI  ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4“, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirko Rončević v.r.

Javni poziv – iskaz interesa – krajnji korisnici

Prijavni-obrazac-za-sudjelovanje-u-projektu-pdf

Izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva-pdf

 

Skip to content